Auktionsvillkor 

Inledning 
TM Grandin AB värderar och säljer egendom framförallt i egen regi, men har också försäljningsuppdrag för i huvudsak finans- och försäkringsbolag, företag, konkursförvaltare, staten, kommuner, myndigheter och privatpersoner. Vid auktion sker budgivningen på Internet medan försäljning av fastprisobjekt sker via mail och telefonkontakt. Alla priser på auktionen är exklusive moms. 

Nätauktionerna 
Onlineauktioner hålls regelbundet på www.tmgrandin.seBud kan läggas dygnet runt på pågående auktion. Auktionen avslutas på angivet klockslag men förlängs med ca 3 minuters intervall om någon läggeett högre bud inom ca 3 minuter från angiven sluttid.  Budgivningen sker helt öppet och kan följas av alla. För att kunna bjuda måste budgivaren först registrera sig som medlem.  

TM Grandin kontaktar vinnande budgivare inom 72 timmar genom mail eller telefon. Avsänd faktura anses som tagen kontakt. 

TM Grandin ansvarar ej för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc. Ej heller ansvarar TM Grandin om bud ej registreras eller kontakt ej etableras. 

Auktionsobjekt 
Auktionsobjekten finns vanligtvis för visning och leverans vid TM Grandins auktionsanläggningar eller filialer. 

Auktionsobjekten är, om inte annat anges, besiktigade och testade av värderingsmän eller specialister. 

Säljare 
Säljare är TM Grandin eller de uppdragsgivare som har gett TM Grandin i uppdrag att sälja objektet 
Du köper alltid varan av uppdragsgivaren, TM Grandin är endast förmedlande part i affären med försäljningsuppdragTM Grandin företräder säljaren vid frågor och reklamationer. 

Säljaren förbehåller kunna avstå från försäljning på grund av tekniska problem, felskrivningar eller av andra skäl. 

Köpare 

Du registrerar dig som budgivare på tmgrandin.se. Din registrering kan ta några timmar innan du har blivit godkänd. Du kan registrera dig som svenskt företag, svensk privatperson eller utländskt företag. Som köpare måste du acceptera TM Grandins köpevillkor.  
 
För att kunna registrera ett köparkonto som privatperson måste du fyllt 18 år.  
 
De personer som registrerar falskt namn eller annans namn riskerar att bli polisanmäld. 
 
TM Grandin hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du registrerar dig som budgivare ger du TM Grandin tillstånd att använda dina eller företagets uppgifter för att TM Grandin ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. För mer information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till vår Integritetspolicy. 
 
Om inte köpevillkoren uppfylls har TM Grandin rätt att spärra ett köparkonto. 

Budgivning 
Alla bud är bindande, detta gäller även om ditt bud inte uppnår reservationspris vid auktionsavslut.  
 
TM Grandin har inget ansvar för att bud inte registreras. 
 
Den som bjuder för annan påtar sig fullt ansvar för fullföljande av köpet såsom den som bjuder för egen räkning. 
Köpare kan vara både privatperson (konsument) och företag (näringsidkare). Olika villkor och köprättsliga regler gäller för konsumenter respektive näringsidkare. 

Köparen äger ej rätt att överlåta optionen att köpa ett objekt eller att anvisa annan köpare. 

För utländska köpare gäller särskilda tilläggsvillkor, se nedan. 

Reservationspris  
Reservationspris är det i förväg lägsta pris som uppdragsgivaren har accepterat. På varje auktion ser du om reservationspriset har uppnåtts eller ej. 

Garanti 

Ingen garanti lämnas på köpta objekt. 

 

Tryck och skrivfel samt tekniska fel eller problem 

TM Grandin reserverar sig mot tryckfel och skrivfel på hemsidan. Vi kan inte garantera att bilder återger säljobjekten exakt under alla ljusförhållanen och tar inte ansvar för att detaljuppgifter i beskrivningarna av auktionsobjekten kan misstolkas.  

TM Grandin har också rätt att bestämma om budgivning skall genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar. TM Grandin tar ej ansvar för skada, följdskador eller kostnader som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej har registrerats, fel på nättrafik, dator mm. 

Om TM Grandin bedömer att en auktion störs, blir avbruten eller på något annat sätt inte genomförs på korrekt sätt äger TM Grandin rätten att göra om auktionen vid ett senare tillfälle. Berörda budgivare ska informeras att omauktion kommer att ske med angivet datum och tid.  

Betalning 
Är du vinnare i en budgivning där reservationspris har uppnåtts skickas en faktura till dig via mail. Fakturan har 8 (åtta) dagars betalningsfrist. 
 
Godkänna objekt 
Alla objekt som säljs på TM Grandin säljs i befintligt skick.  
Köparen måste själv kontrollera auktionsobjektets skick vid visning eller avhämtning och godkänna att skicket motsvarar det köparen har rätt att förvänta sig med hänsyn till beskrivningen.  

Vid upphämtning signeras TM Grandins leveransgodkännande. 
 
För de fel som budgivaren inte upptäckt vid upphämtning ansvarar inte uppdragsgivaren för. I de fall du anlitar speditör eller ombud för att hämta objektet anses den som godkänd av dig i och med det att objektet lämnar uppdragsgivarens upphämtningsplats. Uppdragsgivaren eller TM Grandin ansvarar inte för fel som uppkommer efter upphämtning. 
 
TM Grandin eller uppdragsgivare ansvarar inte för fel på objekt/egendom som säljs för konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning. För dessa objekt gäller inte konsumentköplagen. 

 
Hämtning 
Vid hämtning av ditt objekt måste din faktura vara registrerad som betald hos TM Grandin.   
Du som köpare har ansvar över upphämtning och eventuell nedmontering om inget annat anges. 
 
Köparen har 15 dagar på sig att hämta varan efter auktionsavslut, därefter tillåts TM Grandin att fakturera 500 sek exklusive moms per påbörjad vecka efter auktionsavslut. 
 
För objekt som inte har hämtats av köparen eller dess ombud inom 30 arbetsdagar (eller annan tidsperiod som specifikt kan anges i auktionsunderlaget) har TM Grandin rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd och förlustkostnader i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. TM Grandin äger rätt att ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen från av köparen redan inbetalt belopp. Om försäljningspriset inte räcker till för att täcka TM Grandins fordringar och kostnaden för omförsäljning ska köparen betala mellanskillnaden.  
 
TM Grandin äger rätt att skrota/återvinna/slänga objekt av ringa värden (lägre än 20 000 sek ex moms) som inte är hämtade av köparen eller dess ombud inom 30 dagar efter köp. 

 
EU-försäljning & export 
Som utländsk köpare är du skyldig att direkt vid hämtning av ett objekt exportera det ut ur Sverige. Du har även skyldighet att på uppmaning av TM Grandin tillhandahålla exportbevis som tydligt visar att objektet har exporterats. 

När du handlar på TM Grandin får du alltid en faktura med moms om inget annat anges. Det är viktigt att du betalar hela beloppet. Om ett utländskt företag inkommer med giltiga exporthandlingar och VAT-nummer kan de få en faktura utan svensk moms. 

Vi behöver (vid EU-försäljning): 

1)    Undertecknat CMR-dokument eller fraktsedel. 

2)    Fakturan från transportföretaget 

3)    TM Grandins exportdeklaration som du får i samband av upphämtning av objektet 

4)    Ert företags IBAN och Swiftnummer 

Vi behöver (export utanför EU): 

1)    Tulldokument 

2)    TM Grandins exportdeklaration som du får i samband av upphämtning av objektet 

3)    Ert företags IBAN och Swiftnummer 

 
Ångerrätt 
 
Som budgivare hos TM Grandin har du ingen ångerrätt vid budgivning eller vinnande bud. Alla bud är bindande. 

Reklamationer 
Är köparen näringsidkare skall reklamation ske innan egendomen transporteras från TM Grandin:s försäljningsställen. Reklamation från näringsidkare efter avhämtning beaktas ej, varför det är viktigt att noga undersöka auktionsobjektet innan det lämnar TM GRANDIN:s försäljningsställe. 

Köpare skall då fel som går utöver det som är beskrivet i säljobjektets annons och påverkar funktionen ska omgående reklamera detta till TM Grandin. Reklamation ska ske skriftligen till info@tmgrandin.se . 

Vid reklamationer måste TM Grandin alltid meddelas innan någon form av reparation genomförs. I dessa fall ska ett kostnadsförslag skickas till TM Grandin som gör bedömningen om kostnadsförslaget är relevant eller eventuellt avhjälpa felet med egna resurser. 

TM Grandin äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda objekt som säljaren ansvarar för. TM Grandin har också rätt att anvisa en annan likvärdig vara. Om avhjälpande av fel inte sker inom skälig tid från det att reklamation framställts har köparen rätt att häva köpet och mot återlämnade av objektet erhålla det belopp som erlagts. Resekostnader eller andra kostnader ersätts ej. Observera att rätt till prisavdrag inte finns vid köp av begagnade varor på auktion. 

TM Grandin förbehåller sig rätten att vid väsentligt fel återköpa objektet för auktionspriset med avdrag för eventuellt slitage mm. 

Vid väsentliga fel som inte beskrivits i säljobjektets annons har köparen möjlighet att frånträda köpet och återfå köpeskillingen. För att ersättning för direkta kostnader såsom resekostnader skall kunna utgå måste dessa styrkas av kunden genom kvitto eller på annat sätt. 

För fordon som använts mer än 200 mil avräknas 10 kronor per mil vid hävande av köpet. 

Moms 
Priset på objekten är exklusive moms då dessa auktioner främst vänder sig till näringsidkare.  

Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt försäljningsobjekt är avlyftbar i dennes verksamhet. 

Näringsidkare kan kontrollera skatteverkets regler med sin revisor och i vilka fall moms är avlyftbar för dem. 

Betalningsvillkor 
Betalning kan ske på följande sätt: 

A. Finansiering via TM GRANDIN. Observera att kreditansökan kan göras innan auktionsobjektet ska hämtas eller före budgivning genom ett så kallat lånelöfte. Mer information finns under fliken Finansiering vid varje objekt. 

B. Direktinsättning på våra bankkonton. 

Ange alltid objektsnummer (ingenting annat) vid betalning till våra bankkonton. 

  1. Bankkort(dock ej utländska bankkort).

Följande betalningsmedel accepteras inte: 

  • Postväxel 
  • Check 
  • Utländska kort 

Köpares betalningsdröjsmål 
Auktionsobjekt skall fullbetalas inom fem arbetsdagar efter auktionstillfället om inget annat särskilt har överenskommits. Om betalning ej fullföljs har TM Grandin rätt att vidtaga en eller flera av nedanstående åtgärder: 

  • Kräva betalning samt debitera dröjsmålsränta om diskonto + 8 procent. 
  • Häva köpet och debitera köparen inropsavgiften. 

I samtliga fall äger TM Grandin rätt att erhålla ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till objektet. 

Köpares dröjsmål med avhämtning 
För auktionsobjekt som inte avhämtats inom fem arbetsdagar utgår en hyra på 300 kronor per objekt och dag om inget annat har avtalats mellan parterna. För objekt som ej avhämtats inom 30 arbetsdagar äger TM Grandin rätt att vidtaga följande åtgärder: 

  • Låta transportera objektet till köparen på köparens bekostnad. 
  • Häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. TM Grandin äger rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av avtalet och hävning samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. 

Tilläggstjänster: Bilgaranti, finansiering, försäkring, transporter m.m. 
TM Grandin förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på hemsidan under ”Övriga tjänster” samt i informationen om respektive objekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna och köparna tecknar avtal med dem separat. TM Grandin står endast till tjänst med information.