Priser och betalning vid e-handel

Varje vara anges med pris exklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.
Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

 

Privat Policy

”När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.”

Ej uthämtade paket

Har du valt postförskott som fraktsätt finns dina varor kvar på posten under fyra veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss
om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

 

Auktionsvillkor

1. Inledning

Vid auktion sker budgivningen vanligtvis på Internet, men det förekommer också att TMGRANDIN anordnar så kallade På-plats-auktioner.

2. TMGRANDIN:s roll

TMGRANDIN värderar och säljer egendom framförallt i egen regi, men också som handelsagenter för vagnparksägare, finans- och försäkringsbolag, företag, konkursförvaltare, staten, kommuner, myndigheter och privatpersoner.

3. Nätauktionerna

Nätauktioner hålls regelbundet på www.TMGrandin.se. Budgivningen sker helt öppet och kan följas av alla. För att kunna bjuda måste budgivaren först registrera sig som medlem. Bud kan läggas när som helst fram tills auktionerna stänger.
Skulle en situation uppstå där budgivaren vill dra tillbaka sitt bud så måste detta ske senast sex timmar innan nedräkningen startar.
Efter auktionen kontaktar TMGRANDIN vinnande budgivare via e-post eller telefon för att bekräfta budet. Samtidigt kommer TMGRANDIN och högste budgivare överens om betalning av handpenning, leveransdag med mera.
Vinnande budgivare är skyldig att passa telefonen och läsa sin e-post efter auktionsavslutet. I de fall TMGRANDIN inte kan få kontakt med den vinnande budgivaren senast påföljande arbetsdag efter auktionen trots upprepade försök, har TMGRANDIN rätt att debitera 1500 kr exklusive moms, samt erbjuda andra budgivare att köpa auktionsobjektet, såvida inget annat anges.
TMGRANDIN ansvarar ej för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare, på grund av tekniska fel, kommunikationsproblem etc. Ej heller ansvarar TMGRANDIN om bud ej registreras, kontakt ej etableras efter budgivningen, fel budgivare kontaktas eller om auktionsobjekt sålts till annan än högste budgivare.
TMGRANDIN ansvarar ej heller för skada eller förlust eller följdskador som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare på grund av att det reservationspris som noterats i TMGRANDIN:s interna system är felaktigt eller inte har blivit godkänt av uppdragsgivaren, med påföljd att auktionen måste göras om.

4. På-plats-auktion

På-plats-auktioner, traditionella auktioner, hålls hos TMGRANDIN i Hållsta och på andra orter för exempelvis konkursförvaltare. Inför På-plats-auktionerna testas ej försäljningsobjekten så utförligt som vid nätauktion. Intressenter får bilda sig en egen uppfattning av egendomen vid visning och provkörning på plats. All egendom säljs i befintligt skick på dessa auktioner och informationen på nätet är endast en allmän översikt.

5. Auktionsobjekt

Auktionsobjekten (maskiner och annan egendom) finns vanligtvis för visning och leverans vid TMGRANDIN:s auktionsanläggningar eller filialer.
Auktionsobjekten är, om inte annat anges, besiktigade och testade av värderingsmän eller specialister.
Auktionsobjekten är vanligtvis begagnade och beskrivningen av dem skall vara så rättvisande som möjligt, men samtidigt lättöverskådlig och översiktlig.
Alla detaljuppgifter i beskrivningarna av auktionsobjekten kan inte garanteras. Köparen måste själv kontrollera auktionsobjektets skick vid visning eller avhämtning och godkänna att skicket motsvarar det köparen har rätt att förvänta sig med hänsyn till beskrivningen.

6. Säljare

Säljare är TMGRANDIN eller de företag och myndigheter med flera som ger i uppdrag åt TMGRANDIN att sälja fordon och annan egendom.
TMGRANDIN garanterar att den egendom som säljs på auktionerna är fullbetald, ej pantsatt och att inga restskulder finns. TMGRANDIN garanterar även att egendomen inte är belastad med skatteskulder.
TMGRANDIN företräder säljaren vid frågor och reklamationer.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt att kunna avstå från försäljning på grund av tekniska problem, felskrivningar eller av andra skäl.

7. Köpare

Vinnande budgivare är alltid bunden vid sitt bud. Det gäller även om reservationspriset inte är uppnått.
Vinnande budgivare har en rättighet (option) att köpa försäljningsobjektet om reservationspriset är uppnått.
Vid lika bud eller tvister om budgivningen avgör TMGRANDIN ensamt och slutgiltigt vilket bud som har företräde.
Den som bjuder för annan påtar sig fullt ansvar för fullföljande av köpet såsom den som bjuder för egen räkning.
Köpare kan vara både privatperson (konsument) och företag (näringsidkare). Olika villkor och köprättsliga regler gäller för konsumenter respektive näringsidkare.
Köpare som väljer att delta i auktionerna skall följa TMGRANDIN:s regler och anvisningar.
Köpare skall i förväg ha tänkt igenom hur köpet skall finansieras och vilket inköpspris som är lämpligt.
Köpare skall på plats själv eller genom ombud besiktiga och godkänna egendomen de ropat in. Härefter kan för säljaren och köparen bindande köpeavtal träffas.
Om högsta budgivare inte kommer och besiktigar den inropade egendomen på plats inom anvisad/avtalad tid så debiteras denne inropsavgiften. Om köparen beställt transport av auktionsobjektet från en TMGRANDIN-anläggning till en annan debiteras köparen även transportkostnaden.
Inropsavgift skall också betalas av högsta budgivare om denne besiktigar den inropade egendomen på plats, men sedan väljer att avstå från att fullfölja köpet utan giltig grund. Som giltig grund avses att objektet funnits behäftat med väsentliga fel eller brister som ej angivits i TMGRANDIN:s beskrivning av egendomen. Om köparen beställt transport av auktionsobjektet från en TMGRANDIN-anläggning till en annan debiteras köparen även transportkostnaden.
Köparen äger ej rätt att överlåta optionen att köpa ett objekt eller att anvisa annan köpare.
För utländska köpare gäller särskilda tilläggsvillkor, se nedan.

8. Reservationspris

För fordon och andra auktionsobjekt finns ofta ett reservationspris. Har inte reservationspriset uppnåtts förbehåller sig TMGRANDIN eller uppdragsgivaren rätten att få godkänna det högsta budet. Här sker i många fall efter auktionen en förhandling och köparen får vanligtvis besked inom ett dygn. Är reservationspriset uppnått (vilket framgår på produktsidan) så har köparen en rättighet (option) att köpa auktionsobjektet till överenskommet pris.

9. Inropsavgift

Vid köp av fordon och andra auktionsobjekt tillkommer en inropsavgift. Inropsavgiften är 2,2 % för varje objekt.

10. Handpenning

Vid accepterat bud skall minst handpenning erläggas inom tre arbetsdagar efter auktionen om ej annat överenskommits. Har inte handpenning erlagts äger TMGRANDIN rätt att erbjuda auktionsobjektet till andra budgivare.
Handpenningen återbetalas om köparen vid hämtningen finner att objektet i inte oväsentlig grad avviker från beskrivningen och TMGRANDIN ej åtgärdar detta eller reducerar priset i motsvarande mån.
Handpenningen är 10 procent, dock minst 4.000 kr. Vid På-plats-auktion skall handpenning erläggas direkt efter klubbslaget.

11. Slutbetalning och leverans

Innan auktionsobjektet levereras skall köparen själv eller genom ombud på plats besiktiga och godkänna auktionsobjektet. Härefter tecknas för bägge parter bindande köpeavtal.
Leveransgodkännande och slutbetalning av köpeskillingen med tillhörande avgifter skall ske inom fem arbetsdagar från auktionsdagen (om inte annan överenskommelse har träffats).
Fordon och andra auktionsobjekt skall slutbetalas före avhämtning.

12. Omregistrering

Så snart det är möjligt registreras fordonet på köparen. Detta sker i normalfallet omedelbart.
I vissa fall kan omregistreringen ta upp till två veckor beroende på att fordonet kan ha en så kallad leasingspärr. Detta påverkar emellertid inte köparens möjlighet att bruka fordonet. Inte heller påverkar det äganderätten.

13. Köparens undersökningsplikt

Det är köparen som skall kontrollera att auktionsobjektet motsvarar det han eller hon har rätt att förvänta sig med hänsyn till beskrivningen.
Köpare som lagt bud via Internet ska i samband med leveransen noga undersöka auktionsobjektet och kontrollera att det svarar mot TMGRANDIN:s beskrivning. Vid På-plats auktion skall motsvarande undersökning göras före budgivningen.
Begagnade varor kan ha brister. Det är något som köparen måste räkna med. Enligt Konsumentköplagen anses en begagnad vara som sålts på auktion vara såld i ”befintligt skick”. Med detta menas att varan säljs i det skick den befinner sig vid köptillfället. Fel som upptäcks efter köptillfället ansvarar säljaren endast för om felet fanns vid köptillfället.
För fel eller skador som köparen borde sett vid visningen före auktionen eller vid avhämtningen ansvarar inte säljaren. Detsamma gäller fel som framgår av beskrivningen av egendomen, på nätet eller på plats. Auktionsköp innebär en ökad risk för köparen, men samtidigt en möjlighet att göra en bra affär.
Kom ihåg att normalt slitage inte är fel i juridisk bemärkelse. Säljaren är endast ansvarig om auktionsobjektet är väsentligt mer sliten än man kan förvänta sig med hänsyn till ålder, miltal, användningsområde, beskrivning med mera.
Tänk på att informationen på Internet om auktionsobjekten är utformad för att vara lättillgänglig och översiktlig. TMGRANDIN:s tester fokuserar på säkerhetsdetaljer och teknisk funktion, medan sådant som i första hand är av kosmetisk karaktär beskrivs översiktligt.

14. Tryck och skrivfel samt tekniska fel eller problem

TMGRANDINs ansvar är att genomföra rättvisa och korrekta auktioner.
TMGRANDIN reserverar sig mot eventuella tryck- och skrivfel på sina webbsidor. TMGRANDIN kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.
TMGRANDIN har rätt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om på grund av oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Om tekniskt fel inom ramen för TMGRANDINs kontroll uppstår skall TMGRANDIN i största möjliga mån hålla köpare och säljare skadeslösa.
TMGRANDIN ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej registreras, vid fel på dator, kommunikation etc.
Om TMGRANDIN bedömer att en auktion störs, blir avbruten eller på något annat sätt inte genomförs på korrekt sätt äger TMGRANDIN rätten att göra om auktionen vid ett senare tillfälle. Berörda budgivare ska informeras att omauktion kommer att ske med angivet datum och tid.

15. Säljarens ansvar för fel i varan

TMGRANDIN företräder säljarna när det gäller ansvar för fel på försäljningsobjekten. TMGRANDIN ansvarar tillsammans med säljarna för att försäljningsobjekten är befriade från restförda skatter och andra skulder.
Av Konsumentköplagen framgår att vid auktion ansvarar säljaren om varan är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Eftersom köparen själv bestämmer slutpriset på auktion kan ingen hänsyn tas till att varan sålts till överpris.
Säljarna och TMGRANDIN är skyldiga att upplysa om fel de känner till. Säljaren ansvarar inte för normalt slitage eller för fel som köparen känner till eller borde känt till, exempelvis sådant som köparen borde sett/upptäckt vid visning eller provkörning.
Säljaren ansvarar inte för fel om auktionsobjektet säljs som reparationsobjekt även om objektet har mer omfattande eller andra fel än de som angivits. Vidare finns det inga garantier för att reparationsobjekt är kompletta och delar kan saknas.
Detta medför att det är särskilt viktigt att köparen vid köp av ett reparationsobjekt noga kontrollerar objektets skick innan köpet fullbordas då reklamationsrätt efter genomfört köp saknas.
Säljaren eller TMGRANDIN ansvarar inte för fel på egendom som säljs för Kronofogdemyndigheten, konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning. För dessa objekt gäller inte konsumentköplagen och de behöver ej heller VDN-deklareras.
På auktioner gäller att försäljningsobjekten säljs i ”befintligt skick”, det vill säga sådant skick som de befinner sig vid auktionstillfället. Säljaren ansvarar inte för fel som uppkommer efter köpet.

16. Leveransgodkännande krävs av näringsidkare

För köpare som är näringsidkare är det extra viktigt att kontrollera auktionsobjektet före eller vid hämtningen eftersom reklamationer från näringsidkare efter leverans ej beaktas.
Näringsidkare som hämtar objekt genom ombud eller transportföretag kan inte godkänna objektet i efterhand, utan måste göra detta i förväg genom ett så kallat leveransgodkännande.

17. Reklamationer

Köpare skall då fel upptäcks omgående reklamera detta till TMGRANDIN. Reklamation ska ske skriftligen till reklamation@TMGrandin.se.
Vid reklamationer måste TMGRANDIN alltid meddelas innan någon form av reparation genomförs. I dessa fall ska ett kostnadsförslag skickas till TMGRANDIN. TMGRANDIN ska på så sätt ges möjlighet att först bedöma och godkänna kostnadsförslaget eller eventuellt avhjälpa felet med egna resurser.
Är köparen näringsidkare skall reklamation ske innan egendomen transporteras från TMGRANDIN:s försäljningsställen. Reklamation från näringsidkare efter avhämtning beaktas ej, varför det är viktigt att noga undersöka auktionsobjektet innan det lämnar TMGRANDIN:s försäljningsställe.
TMGRANDIN äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda objekt som säljaren ansvarar för. TMGRANDIN har också rätt att anvisa en annan likvärdig vara. Om avhjälpande av fel inte sker inom skälig tid från det att reklamation framställts har köparen rätt att häva köpet och mot återlämnade av objektet erhålla det belopp som erlagts. Resekostnader eller andra kostnader ersätts ej. Observera att rätt till prisavdrag inte finns vid köp av begagnade varor på auktion.
TMGRANDIN förbehåller sig rätten att vid väsentligt fel återköpa objektet för auktionspriset med avdrag för eventuellt slitage mm.
Vid väsentliga fel har köparen möjlighet att frånträda köpet och återfå köpeskillingen. För att ersättning för direkta kostnader såsom resekostnader skall kunna utgå måste dessa styrkas av kunden genom kvitto eller på annat sätt.
För fordon som använts mer än 200 mil avräknas 10 kronor per mil vid hävande av köpet.

18. Moms

Försäljning sker normalt exklusive moms då dessa auktioner främst vänder sig till näringsidkare.
Näringsidkare måste själva kontrollera om momsen på aktuellt försäljningsobjekt är avlyftbar i dennes verksamhet.
Näringsidkare kan kontrollera skatteverkets regler med sin revisor och i vilka fall moms är avlyftbar för dem.

19. Betalningsvillkor

Betalning kan ske på följande sätt:

A. Finansiering via TMGRANDIN. Observera att kreditansökan kan göras innan auktionsobjektet ska hämtas eller före budgivning genom ett så kallat lånelöfte. Mer information finns under fliken Finansiering vid varje objekt.

B. Direktinsättning på våra bankkonton.
Ange alltid objektsnummer (ingenting annat) vid betalning till våra bankkonton.

C. Bankkort (dock ej utländska bankkort).
Följande betalningsmedel accepteras inte:
• Kredit- och betalkort
• Kontant betalning
• Postväxel
• Check
• Företagskort
• Utländska kort

 

20. Köpares betalningsdröjsmål

Auktionsobjekt skall fullbetalas inom fem arbetsdagar efter auktionstillfället om inget annat särskilt har överenskommits. Om betalning ej fullföljs har TMGRANDIN rätt att vidtaga en eller flera av nedanstående åtgärder:
• Kräva betalning samt debitera dröjsmålsränta om diskonto + 8 procent.
• Häva köpet och debitera köparen inropsavgiften.
I samtliga fall äger TMGRANDIN rätt att erhålla ersättning för kostnader beträffande förvaring, transporter, nödvändiga reparationer, försäljningsomkostnader, försäkringar och andra kostnader hänförliga till objektet.

21. Köpares dröjsmål med avhämtning

För auktionsobjekt som inte avhämtats inom fem arbetsdagar utgår en hyra på 300 kronor per objekt och dag om inget annat har avtalats mellan parterna. För objekt som ej avhämtats inom 30 arbetsdagar äger TMGRANDIN rätt att vidtaga följande åtgärder:
• Låta transportera objektet till köparen på köparens bekostnad.
• Häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. TMGRANDIN äger rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av avtalet och hävning samt för förlust i övrigt i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning.

22. Tilläggstjänster: Finansiering, försäkring, transporter m.m.

TMGRANDIN förmedlar ett antal tilläggstjänster. Mer information finns på hemsidan under ”Övriga tjänster” samt i informationen om respektive objekt. För dessa tilläggstjänster ansvarar leverantörerna och köparna tecknar avtal med dem separat. TMGRANDIN står endast till tjänst med information.

23. Villkor vid försäljning till länder utanför Sverige

Då auktionsobjekt skall gå på export gäller nedanstående villkor utöver de som stadgas ovan.

Försäljning till företag inom EU med giltigt VAT-nummer:
• Köparen måste uppge giltigt VAT-nummer som kontrolleras via: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN
• Köparen betalar ingen svensk moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige, utan tar upp tjänsteförvärvet till beskattning i det egna landet.
• Om VAT-nummer är godkänt så betalar köparen ingen svensk moms, utan tar upp förvärvet till beskattning i det egna landet.
• Vid avhämtningsköp måste dock momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
• Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än 6 000 SEK oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
• Deposition på oregistrerade objekt blir aldrig lägre än 1 000 SEK oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
• Om objektet inte har avlyftbar moms gäller följande: Registrerade objekt 6 000 SEK i deposition. På oregistrerade objekt ingen deposition.
• Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till TMGRANDIN om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning skall vara TMGRANDIN tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
• Köparen skall till TMGRANDIN ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt kontoägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att TMGRANDIN skall kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
• Vid leveranstillfället skall köparen/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
• Kopior på företagspapper samt VAT-registrering skall uppvisas där det skall framgå vem som äger rätt att teckna företaget.
• Om köparen använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna leveransgodkännande och kvitto.

Försäljning inom EU till företag utan giltigt VAT-nummer:
• Köparen betalar alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
• Köparen betalar alltid svensk moms på objekten.
• Deposition om 6.000 SEK betalas för registrerade objekt, för oregistrerade objekt betalas ingen deposition.
• Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till TMGRANDIN om att godset lämnat landet. Bevisning skall vara TMGRANDIN tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
• Köparen skall till TMGRANDIN ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt konto ägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att TMGRANDIN skall kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
• Vid leveranstillfället skall köparen/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling, exempelvis körkort eller pass.
• Om köparen använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna leveransgodkännande och kvitto.

Försäljning inom EU till privatperson:
• Köparen betalar alltid moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
• Köparen betalar alltid svensk moms på objekten.
• Deposition om 6.000 SEK betalas för registrerade objekt, för oregistrerade objekt betalas ingen deposition.
• Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till TMGRANDIN om att godset lämnat landet. Bevisning skall vara TMGRANDIN tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
• Köparen skall till TMGRANDIN ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt konto ägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att TMGRANDIN skall kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
• Vid leveranstillfället skall köparen/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
• Om köparen använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna leveransgodkännande och kvitto.
Export till privatpersoner utanför EU samt till Åland:
• Köparen betalar svensk moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
• Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än 6 000 SEK oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
• Deposition på oregistrerade objekt blir aldrig lägre än 1 000 SEK oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
• Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till TMGRANDIN om att godset lämnat landet. Bevisning skall vara TMGRANDIN tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
• Om det inte finns avlyftbarmoms på objektet deponeras alltid 6.000 SEK på registrerade objekt och ingen deposition på oregistrerade objekt.
• Köparen skall till TMGRANDIN ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt konto ägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att TMGRANDIN skall kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisning för utförsel inkommit.
• Vid leveranstillfället skall köparen/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
• Om köparen använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna leveransgodkännande och kvitto.
Exportförsäljning till företag utanför EU:
• Köparen betalar ingen svensk moms på inropsavgifter, transporter och andra tjänster inom Sverige.
• Köparen måste inkomma med bevisning på att de är ett företag ex. företagsregistrering.
• Vid avhämtningsköp måste dock momsen deponeras, på både varan och tjänster, tills dess att bevisning inkommit att godset lämnat landet.
• Deposition på registrerade fordon blir aldrig lägre än 6 000 SEK oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
• Deposition på oregistrerade objekt blir aldrig lägre än 1 000 SEK oberoende av nivån på momsen, men depositionen kan bli högre dock maximalt 25 % på beloppet för det totala förvärvet av varor och tjänster.
• Om objektet inte har avlyftbar moms gäller följande: Registrerade objekt 6 000 SEK i deposition. På oregistrerade objekt ingen deposition.
• Depositionen återbetalas när bevisning inkommit till TMGRANDIN om att godset varaktigt lämnat landet. Bevisning skall vara TMGRANDIN tillhanda senast 15 dagar efter kvittots datum.
• Köparen skall till TMGRANDIN ange IBAN kontonummer, Swiftadress samt konto ägarens korrekta namn vid hämtning av objekt, detta för att TMGRANDIN skall kunna återbetala depositionen så snabbt som möjligt efter att bevisningen för utförseln inkommit.
• Vid leveranstillfället skall köparen/kuriren kunna legitimera sig med ID-handling exempelvis körkort eller pass.
• Om köparen använder sig av kurir vid leveranstillfället så måste denna ha med sig en fullmakt för att få teckna leveransgodkännande och kvitto.

Translate »